Pri návrhu a realizácii našich stavieb dodržiavame zásady citlivého osadenia stavby do prostredia. Pritom sa snažíme maximálne spolupracovať s investorom a dotknutými orgánmi. Rešpektujeme všetky prírodné danosti – druh a charakter krajiny, profil, podzemné a ostatné vodstvo, sklony, spády, bezpečnostné požiadavky, klímu, pôvodnú flóru a všetky špecifiká týkajúce sa ekologickej výstavby.

Zobraziť realizácie